1. ÜLDTINGIMUSED
1.1.  Müügitingimused kehtivad arkanacosmetics.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Cosmeta Trade OÜ (edaspidi Cosmeta) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. www.arkanacosmetics.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
1.3.  Cosmeta jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse www.arkanacosmetics.ee veebilehel.


2. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE
2.1. Cosmeta müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
2.2. Cosmeta ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Cosmeta arvelduskontole.
2.3. www.arkanacosmetics.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

3. HINNAD
3.1. Kõik www.arkanacosmetics.ee veebipoes olevad hinnad on eurodes, millele on lisatud käibemaks. Cosmeta on käibemaksukohuslane.
3.2. Cosmeta jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
3.3. www.arkanacosmetics.ee e-poes olevad tootepildid on illustratiivse tähendusega.
3.4. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla pärast Kliendi viimast e-poe külastust olla uuenenud.

4. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE
4.1. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
4.2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe pärast seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

5. KOHALETOIMETAMINE
5.1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Cosmeta tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks logistikapartneritele või tuleb klient ise kaubale kokkulepitud aadressile järele.
5.2. www.arkanacosmetics.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
5.3. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Cosmetat koheselt enne kauba kohaletoomist.
5.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Cosmeta ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

6. TAGASTAMISÕIGUS
6.1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
6.2. Taganemisõigus puudub juhul, kui Kliendile on tarnitud suletud pakendis tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud (kosmeetikatooted jms)..
6.3. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.
6.4. Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
6.6. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@cosmeta.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.
6.7. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest.

7. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Cosmetat probleemist e-posti aadressil info@cosmeta.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.
7.3. Kui tootele on Cosmeta või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Kliendile garantiitingimused kirjalikult koos tootega ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
7.4. Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Klient säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et toode on ostetud www.arkanacosmetics.ee e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Cosmeta probleemi lahendamata jätta.
7.5. Cosmeta ei vastuta:
7.5.1. Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest.
7.5.2. defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
7.5.3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

8. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD
8.1. Cosmeta vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Cosmeta ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Cosmeta ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Cosmeta ei saanud mõjutada ette näha.

9. PRIVAATSUS
9.1. www.arkanacosmetics.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Cosmeta’le enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2. Cosmeta kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Kliendi nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

10. MUUD TINGIMUSED
10.1. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Cosmeta’l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.